Tuesday, July 5, 2022

อาปุจฉา

 

อาปุจฉา


       อาปุจฉา บอกกล่าว , ถามเชิงขออนุญาต เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อ , แจ้งให้ทราบ เช่น ภิกษุผู้อ่อนพรรษาจะแสดงธรรม ต้องอาปุจฉาภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าก่อน    


- จบ -