Friday, July 1, 2022

วัตตขันธกะ : อาวาสิกวัตร

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัตตขันธกะ : อาวาสิกวัตร
 อาวาสิกวัตร


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 416 )  


       541. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบร้อย ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 417 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุ อาคันตุกะ ///// ผู้แก่กว่าแล้ว พึงปู อาสนะ ///// พึงตั้งน้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงลุกรับบาตร จีวร 

       พึงถามด้วยน้ำฉัน พึงถามด้วยน้ำใช้ 

       ถ้าอุตสาหะ พึงเช็ดรองเท้า เมื่อจะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อน ใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึ่งไว้ ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง 

       พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่า 

       พึงจัด เสนาสนะ /////  ถวายว่าเสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่ 

       พึงบอก โคจรคาม ///// พึงบอกอโจรคาม 

       พึงบอกสกุลที่เป็น เสกขะ /////  สมมติ 

       พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ  

       พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ 

       พึงบอกไม้เท้า 

       พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเข้า เวลานี้ควรออก 


       ถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่า พึงนั่งบอกว่า ท่านจงวางบาตรที่นั่น จงวางจีวรที่นั่น จงนั่งอาสนะนี้ 

       พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ 

       พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้า

       พึงแนะนำภิกษุอาคันตุกะให้อภิวาท 

       พึงบอกเสนาสนะว่าเสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่

       พึงบอกโคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม 

       พึงบอกสกุลที่เป็นเสกขะสมมติ 

       พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ 

       พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้

       พึงบอกไม้เท้า 

       พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเข้า เวลานี้ควรออก 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็น วัตร ///// ของภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อย  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : วัตตขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัตตขันธกะ : อาวาสิกวัตร * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 908 , 909
 


- จบ -