Sunday, August 28, 2022

วัตตขันธกะ : ชันตาฆรวัตร

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วัตตขันธกะ : ชันตาฆรวัตร
 ชันตาฆรวัตร


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 432 )  


       551. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอัน พระเถระ /////  ในเรือนไฟห้ามอยู่ ไม่พึงอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ ใส่ฟืนมาก ติดไฟ

       รูปใดติดไฟ ต้องอาบัติทุกกฏ  


       552. อนึ่ง ภิกษุไม่พึงปิดประตูแล้วนั่งขวางประตู

       รูปใดนั่ง ต้องอาบัติทุกกฏ 


       553. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในเรือนไฟแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในเรือนไฟ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 433 )  


       ภิกษุใดไปสู่เรือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก พึงเทเถ้าทิ้งเสีย 

       ถ้าเรือนไฟรกพึงกวาดเสีย 

       ถ้าชานภายนอกรกพึงกวาดเสีย 

       ถ้าบริเวณซุ้มประตู ศาลาเรือนไฟรกพึงกวาดเสีย 

       พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักน้ำไว้ในรางน้ำ

       เมื่อจะเข้าไปสู่เรือนไฟพึงเอาดินเหนียวทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วจึงเข้าไปสู่เรือนไฟ 

       ไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ

       ไม่พึง เกียดกัน /////  อาสนะ 

       ภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่พึงทำบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟ


       เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ 

       ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระ

       แม้ในนน้ำ ไม่พึงอาบน้ำข้างหน้าพระเถระ

       แม้เหนือน้ำก็ไม่พึงอาบ 

       อาบแล้วเมื่อจะขึ้น พึงให้ทางแก่พระเถระผู้จะลง 


       ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟเปรอะเปื้อนพึงล้างให้สะอาด

       พึงล้างรางแช่ดินเก็บตั่งสำหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปิดประตู แล้วจึงหลีกไป 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในเรือนไฟ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : วัตตขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : วัตตขันธกะ : ชันตาฆรวัตร * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 918- จบ -