Thursday, January 28, 2021

อายุนรก

 

 อายุนรก

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทราม ตกอยู่ในอํานาจแห่งความปรารถนาอันเลวทราม พระเจ้าข้า!


       โกกาลิกะ ! เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้

       โกกาลิกะ! เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ เธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะมีศีลเป็นที่รัก

       แม้ครั้งที่ ๒ โกกาลิกภิกษุได้กราบทูลอีก พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม

       แม้ครั้งที่ ๓ โกกาลิกภิกษุได้กราบทูลอีก พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม 

       ลําดับนั้นแล โกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วหลีกไป ...

       ครั้นพอล่วงราตรีนั้นไป พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า


       ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว ท้าวสหัมบดีพรหม มีรัศมีอันงามยิ่ง ทําวิหารเชตวันทั้งสิ้น ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! โกกาลิกภิกษุมรณภาพแล้ว อุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ” ท้าวสหัมบดีพรหม ครั้นกล่าวดังนี้แล้ว กระทําประทักษิณแล้ว ได้อันตรธานหายไปในที่นั้นเอง.

       ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ประมาณอายุในปทุมนรก นานเพียงใด พระเจ้าข้า ! 

       ภิกษุทั้งหลาย ! ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก การนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปี ไม่ใช่ทําได้ง่าย

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ก็พระองค์สามารถจะทรงกระทําการเปรียบเทียบได้หรือไม่ พระเจ้าข้า !

       ภิกษุทั้งหลาย ! อาจเปรียบได้

       ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงา ของชาวโกศลมีอัตรา 20 ขารี เมื่อล่วงไปทุกแสนปี บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ด

       ภิกษุทั้งหลาย ! เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศล มีอัตรา 20 ขารีนั้น จะพึงถึงความสิ้นไป หมดไปโดยลําดับ นี้ยังเร็วเสียกว่า ส่วน 1 อัพพุทนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไป หมดไปได้เลย

       ภิกษุทั้งหลาย ! 20 อัพพุทนรก เป็น 1 นิรัพพุทนรก

       20 นิรัพพุทนรก เป็น 1 อัพพนรก

       20 อัพพนรก เป็น 1 อหหนรก

       20 อหหนรก เป็น 1 อฏฏนรก  

       20 อฏฏนรก เป็น 1 กุมุทนรก  

       20 กุมุทนรก เป็น 1 โสคันธิกนรก 

       20 โสคันธิกนรก เป็น 1 อุปลกนรก

       20 อุปลกนรก เป็น 1 ปุณฑรีกนรก 

       20 ปุณฑรีกนรก เป็น 1 ปทุมนรก


       อย่างนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      ( คาถาผนวกท้ายพระสูตร )

       ก็วาจาหยาบเช่นกับขวาน เกิดในปากของบุรุษแล้ว  

       เป็นเหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นพาล  

       ผู้กล่าวคําทุภาษิต

       ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา

       หรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญ

       ผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปาก

       ย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้น

       การแพ้ด้วยทรัพย์เพราะเล่นการพนัน

       เป็นโทษเพียงเล็กน้อย

       โทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดี

       นี้แลเป็นโทษมากกว่า

       บุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้แล้ว

       เป็นผู้ติเตียนพระอริยเจ้า

       ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาล

       ประมาณด้วยการนับปี 136,000 นิรัพพุทะ และ 5 อัพพุทะ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นรก  /  หัวข้อย่อย : อายุนรก  /  หัวข้อเลขที่ : 24  /  -บาลี ทสก.อํ. 24/181/89.  /  หน้าที่ : 89 , 90 , 91 , 92  


- END -