Thursday, January 28, 2021

ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ

 

  

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 


      ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์เคยได้ยินค้าของนักเต้นราผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อน ๆ กล่าวว่า นักเต้นรําคนใด ทําให้คนหัวเราะ รื่นเริง ด้วยคําจริงบ้าง คําเท็จบ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นรํา ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริง ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไร ?

       อย่าเลยคามณี ! ขอพักข้อนี้เสียเถิด ท่านอย่าถามข้อนี้กะเราเลย

       คามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่ ๒ และพระผู้มีพระภาคตรัสห้าม

       คามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่ ๓ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า


       คามณี ! เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ อันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้ นักเต้นรํารวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัด ในท่ามกลางสถานเต้นรํา ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น

       เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ อันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้ นักเต้นรํารวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ในท่ามกลางสถานเต้นรํา ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 

       เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะ อันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นรําย่อมรวบรวมไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ในท่ามกลางสถานเต้นรํา ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 

       นักเต้นรํานั้น ตนเองก็มัวเมาประมาท ตั้งอยู่ในความประมาท เมื่อแตกกายตายไป ย่อมบังเกิดในนรกชื่อ ปหาสะ

       อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นรําคนใด ทําให้คนหัวเราะ รื่นเริงด้วยคําจริงบ้าง คําเท็จบ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นรํา ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะดังนี้ไซร้ ความเห็นของเขานั้น เป็นความเห็นผิด.

       คามณี ! ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นรกหรือกําเนิดเดรัจฉาน ของบุคคล ผู้มีความเห็นผิด

* * *  
( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นรก  /  หัวข้อย่อย : ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ  /  หัวข้อเลขที่ : 19  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/377/589.  /  หน้าที่ : 57 , 58 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง ( ตัดมาบางส่วน )

ข้างล่างนี้ )

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

อายุนรก

ข้างล่างนี้ )

      ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ประมาณอายุในปทุมนรก นานเพียงใด พระเจ้าข้า ! 

       ภิกษุทั้งหลาย ! ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก การนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปี ไม่ใช่ทําได้ง่าย

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ก็พระองค์สามารถจะทรงกระทําการเปรียบเทียบได้หรือไม่ พระเจ้าข้า !

       ภิกษุทั้งหลาย ! อาจเปรียบได้

       ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงา ของชาวโกศลมีอัตรา 20 ขารี เมื่อล่วงไปทุกแสนปี บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ด

       ภิกษุทั้งหลาย ! เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศล มีอัตรา 20 ขารีนั้น จะพึงถึงความสิ้นไป หมดไปโดยลําดับ นี้ยังเร็วเสียกว่า ส่วน 1 อัพพุทนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไป หมดไปได้เลย

       ภิกษุทั้งหลาย ! 20 อัพพุทนรก เป็น 1 นิรัพพุทนรก

       20 นิรัพพุทนรก เป็น 1 อัพพนรก

       20 อัพพนรก เป็น 1 อหหนรก

       20 อหหนรก เป็น 1 อฏฏนรก  

       20 อฏฏนรก เป็น 1 กุมุทนรก  

       20 กุมุทนรก เป็น 1 โสคันธิกนรก 

       20 โสคันธิกนรก เป็น 1 อุปลกนรก

       20 อุปลกนรก เป็น 1 ปุณฑรีกนรก 

       20 ปุณฑรีกนรก เป็น 1 ปทุมนรก


       อย่างนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  

การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด

ข้างล่างนี้ )

      ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่มองเห็นการจองจําอื่นแม้อย่างเดียว ที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้ เป็นอันตรายอย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เหมือนการถูกจองจําในนรก หรือในกําเนิดเดรัจฉาน อย่างนี้- END -