Thursday, January 14, 2021

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์

  

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ 

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ สาธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ

       ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

       ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี

       ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ

       เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

       เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ

       เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

       เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

ยะทิทัง

       ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา

       เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง

       เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง

       เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง

       เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส

       เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา

       เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา

       เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง

       เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว

       เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

ภะวะปัจจะยา ชาติ

       เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ

       เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ

       ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


อะวิชชายะเต๎ววะ อเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ

       เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ

       แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว

       จึงมีความดับแห่งสังขาร

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งสังขาร

       จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ

       จึงมีความดับแห่งนามรูป

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งนามรูป

       จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ

       จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งผัสสะ

       จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งเวทนา

       จึงมีความดับแห่งตัณหา

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งตัณหา

       จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน

       จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ

       เพราะมีความดับแห่งภพ

       จึงมีความดับแห่งชาติ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ 

       เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล

       ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส

       อุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ

       ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้

       ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้


- END -