Wednesday, January 27, 2021

อานิสงส์แห่งการให้ทาน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อานิสงส์แห่งการให้ทาน


       ภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์แห่งการให้ทาน 5 ประการนี้มีอยู่  5 ประการเป็นอย่างไร คือ

       ( 1 ) ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก

       ( 2 ) สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน

       ( 3 ) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป

       ( 4 ) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์

       ( 5 ) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์


       ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล อานิสงส์แห่งการให้ทาน 5 ประการ.

       ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่า ดําเนินตามธรรมของสัปบุรุษ สัปบุรุษผู้สงบ ผู้สํารวมอินทรีย์ ประกอบพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา เขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงให้ทาน  /  หัวข้อย่อย : อานิสงส์แห่งการให้ทาน  /  หัวข้อเลขที่ : 4  /  -บาลี ปญฺจก. อํ. 22/43/35.  /  หน้าที่ : 7 


- END -