Monday, July 5, 2021

มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตการบวชสามเณร

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตการบวชสามเณร ทรงอนุญาตการบวชสามเณร


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 118 ) 


       135.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็นสามเณร ด้วยไตรสรณคมน์ 


วิธีให้บรรพชา 

       136.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงให้กุลบุตรบวชอย่างนี้

       ชั้นต้น พึงให้โกนผมและหนวด แล้วให้ครองผ้าย้อมฝาด ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่ง ให้ประคองอัญชลี แล้วสั่งว่า จงว่าอย่างนี้ แล้วสอนให้ว่าสรณคมน์ดังนี้ 


* * * ไตรสรณคมน์ 

       พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง 


       ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง 


       สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง


       ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ 2 


       ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ 2 


       ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ 3 


       ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ 3 


       ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ 3 


       ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

       ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ 3 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็นสามเณร ด้วยไตรสรณคมน์นี้. …


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตการบวชสามเณร * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 235 , 236  - END -