Tuesday, July 6, 2021

มหาขันธกะ : ทรงห้ามอุปสมบท อุภโตพยัญชนก

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มหาขันธกะ : ทรงห้ามอุปสมบท อุภโตพยัญชนก ทรงห้ามอุปสมบท อุภโตพยัญชนก


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 133 ) 


       ก็โดยสมัยนั้นแล อุภโตพยัญชนก คนหนึ่งได้บวชในสำนักภิกษุ

       เธอเสพเมถุนธรรมในสตรีทั้งหลาย ด้วย ปุริสนิมิต 1 ของตนบ้าง

       ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิต2 ของตนบ้าง

       … ตรัสว่า 


       158.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ อุภโตพยัญชนก ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท

       ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

* * * ( 1 ) ปุริสนิมิต หมายความว่า อวัยวะเพศชาย – ผู้รวบรวม 


* * * ( 2 ) อิตถีนิมิต หมายความว่า อวัยวะเพศหญิง – ผู้รวบรวม


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : มหาขันธกะ : ทรงห้ามอุปสมบท อุภโตพยัญชนก * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 243- END -