Thursday, July 8, 2021

มหาขันธกะ : ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มหาขันธกะ : ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 136 ) 


       211.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นิสสัยแก่ภิกษุพวก อลัชชี 

       รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       212.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงอยู่อาศัยภิกษุพวก อลัชชี  

       รูปใดอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       213.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รอ 4 - 5 วัน พอจะสืบสวนรู้ว่าภิกษุผู้ให้นิสสัยเป็น สภาค กัน * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : มหาขันธกะ : ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 246 


- END -