Thursday, July 8, 2021

อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตวันประชุม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตวันประชุมขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

หมวดว่าด้วยอุโบสถและการแสดงปาติโมกข์ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 147 ) 


       ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์

       ครั้งนั้น พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ถึง วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม

       คนทั้งหลายเข้าไปหาปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นเพื่อฟังธรรม

       พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์

       ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก 


       ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่

       ได้มีพระราชปริวิตกแห่งพระราชหฤทัยเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้ถึง วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม คนทั้งหลายเข้าไปหาปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นเพื่อฟังธรรม พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก

       ไฉนหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ บ้าง 

       จึงท้าวเธอเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

       ท้าวเธอประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลข้อปริวิตกนั้นต่อพระผู้มีพระภาคว่า

       พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉันไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ณ ตำบลนี้ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ถึง วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม คนทั้งหลายเข้าไปหาปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นเพื่อฟังธรรม พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ บ้าง

       หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันใน  วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์  บ้างเถิด พระพุทธเจ้าข้า … 


ทรงอนุญาตวันประชุม 

       236.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประชุมกันใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตวันประชุม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 258 , 259 - END -