Friday, July 9, 2021

อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม* * * 
ประชุมนั่งนิ่ง 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 148 ) 


       ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายพูดกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ประชุมกันใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ 

       ภิกษุเหล่านั้นจึงประชุมกันใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ แล้วนั่งนิ่งเสีย

       คนทั้งหลายเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นเพื่อฟังธรรม พวกเขาต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากย บุตรประชุมกันใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ จึงได้นั่งนิ่งเสียเหมือนสุกรอ้วนเล่า ธรรมเนียมภิกษุผู้ประชุมกัน ควรกล่าวธรรมมิใช่หรือ

       ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค


ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม 

       237.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประชุมกันกล่าวธรรมใน วัน 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ แห่งปักษ์ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุโบสถขันธกะ : ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 259 - END -