Monday, July 19, 2021

อุโบสถขันธกะ : บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุโบสถขันธกะ : บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถบุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 179 )


       ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง โรงอุโบสถรก

       พวกพระอาคันตุกะพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไม่กวาดโรงอุโบสถเล่า …

       ตรัสว่า


       323.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้กวาดโรงอุโบสถ        ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงกวาดโรงอุโบสถ …

       ตรัสว่า 


       324.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเถระบัญชาภิกษุนวกะ       ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมกวาด …

       ตรัสว่า 


       325.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่อาพาธอันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่กวาดไม่ได้

       รูปใดไม่กวาด ต้องอาบัติทุกกฏ        สมัยต่อมา ในโรงอุโบสถไม่มีใครปูอาสนะไว้

       ภิกษุทั้งหลายนั่งที่พื้นดิน ทั้งตัว ทั้งจีวร เปื้อนฝุ่น …

       ตรัสว่า  


       326.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูอาสนะในโรงอุโบสถ        ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงปูอาสนะในโรงอุโบสถ …

       ตรัสว่า 


       327.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุนวกะ       ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ปูอาสนะ …

       ตรัสว่า 


       328.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่อาพาธ อันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่ปูอาสนะไม่ได้

       รูปใดไม่ปู ต้องอาบัติทุกกฏ        สมัยต่อมา ในโรงอุโบสถ ไม่ได้ตามประทีปไว้.

       เวลาค่ำคืนภิกษุทั้งหลายเหยียบกายกันบ้าง เหยียบจีวรกันบ้าง …

       ตรัสว่า 


       329.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตามประทีปในโรงอุโบสถ        ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงตามประทีปในโรงอุโบสถ …

       ตรัสว่า 


       330.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุนวกะ       ภิกษุนวกะทั้งหลาย อันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมตามประทีป …

       ตรัสว่า 


       331.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่อาพาธ อันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่ตามประทีปไม่ได้

       รูปใดไม่ตามประทีป ต้องอาบัติทุกกฏ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุโบสถขันธกะ : บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 282 , 283- END -