Monday, July 5, 2021

มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 119 ) 


       138.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถรูปเดียวรับสามเณรสองรูปไว้อุปัฏฐากได้

       ก็หรือเธออาจจะโอวาท อนุศาสน์สามเณรมีจำนวนเท่าใด ก็ให้รับไว้อุปัฏฐาก มีจำนวนเท่านั้น 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 237 - END -