Sunday, January 16, 2022

ตัชชนียกรรมที่ 1 : วัตร 18 ข้อ ในตัชชนียกรรม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ตัชชนียกรรมที่ 1 : วัตร 18 ข้อ ในตัชชนียกรรมวัตร 18 ข้อ ในตัชชนียกรรม


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 34 )  


       31. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม ///// แล้ว ต้องประพฤติโดยชอบ


       32. วิธีประพฤติโดยชอบใน ตัชชนียกรรม นั้น ดังต่อไปนี้ 

       1. ไม่พึงให้อุปสมบท

       2. ไม่พึงให้นิสัย

       3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

       4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5.แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

       6. ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

       7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       9. ไม่พึงติกรรม 

       10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

       11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ ปกตัตตะภิกษุ /////

       12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ ปกตัตตะภิกษุ

       13. ไม่พึงทำการไต่สวน 

       14. ไม่พึงเริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ /////

       15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

       17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

       18. ไม่พึงช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้ อธิกรณ์ กัน ///// ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 35 )  


       ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลง ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ แล้ว พวกนั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า

       อาวุโสทั้งหลาย พวกผมถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม แล้ว ได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ พวกผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป … ตรัสว่า


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวกปัณฑุกะ และ โลหิตกะ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ตัชชนียกรรมที่ 1 : วัตร 18 ข้อ ในตัชชนียกรรม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 593 , 594- จบ -