Saturday, January 15, 2022

ทิฏฐิวิบัติ

 

ทิฏฐิวิบัติ       ในธรรมเหล่านั้น ทิฏฐิวิบัติเป็นไฉน? ความเห็นอย่างนี้ว่า ทานไม่มี , การบริจาคไม่มี , การบูชาไม่มี , ผลวิบากของกรรมที่ทำดี ทำชั่ว ไม่มี , โลกนี้ไม่มี , โลกหน้าไม่มี , มารดาไม่มี , สัตว์โอปปาติกะไม่มี , สมณพราหมณ์ที่ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งรู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ทราบถึงโลกนี้ โลกหน้า ไม่มี

       นี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติ

       แม้มิจฉาทิฏฐิ ( ความเห็นผิด ) ทุกอย่าง ก็ชื่อว่าทิฏฐิวิบัติ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทิฏฐิวิบัติ ก็คือ ความเห็นที่ขัดต่อความเป็นจริงหรือความเห็นผิดเป็นถูกนั่นเอง ถ้าเป็นภิกษุก็คือเห็นผิดไปจากธรรม จากวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ แต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เห็นจะได้แก่การเห็นที่ผิดไปจากกฎเกณฑ์และกติกาที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าควร รวมไปถึงความเห็นที่ผิดไปจากคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทิฏฐิวิบัติ ความหมาย คือ สิ่งที่ได้ยาก , ความปรารถนาของคนในโลกที่ได้สมหมายโดยยาก มี 4 คือ

       1. ขอโภคสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางชอบธรรม 

       2. ขอยศจงเกิดมีแก่เรากับญาติพวกพ้อง 

       3. ขอเราจงรักษาอายุอยู่ได้ยืนนาน 

       4. เมื่อสิ้นชีพแล้ว ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค์ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       วิบัติ ความเสีย , ความผิดพลาด , ความบกพร่อง , ความเสียหายใช้การไม่ได้

* * * วิบัติความเสียของภิกษุ มี 4 อย่าง คือ 

       1ศีลวิบัติ ความเสียแห่งศีล 

       2อาจารวิบัติ ความเสียมรรยาท 

       3ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย 

       4. อาชีววิบัติ ความเสียหายแห่งการเลี้ยงชีพ * * * วิบัติคือความเสียหายใช้ไม่ได้ของสังฆกรรม มี 4 คือ 

       1. วัตถุวิบัติ เสียโดยวัตถุ เช่น อุปสมบทคนอายุต่ำกว่า 20 ปี 

       2. สีมาวิบัติ เสียโดยสีมา เช่น สีมาไม่มีนิมิต 

       3. ปริสวิบัติ เสียโดยบริษัทคือที่ประชุม เช่น ภิกษุเข้าประชุมไม่ครบองค์สงฆ์ 

       4. กรรมวาจาวิบัติ เสียโดยกรรมวาจา เช่น สวดผิดพลาดตกหล่น สวดแต่อนุสาวนาไม่ได้ตั้งญัตติ เป็นต้น  ( ข้อกรรมวาจาวิบัติบางกรณีแยกเป็น ญัตติวิบัติ และ อนุสาวนาวิบัติ กลายเป็นวิบัติ 5 ก็มี ) 


- จบ -