Sunday, January 16, 2022

ตัชชนียกรรมที่ 1 : วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ตัชชนียกรรมที่ 1 : วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด
 วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด 


* * * หมวดที่ 1 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 36 )  


       33. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 คือ 

       1. ให้อุปสมบท 

       2. ให้นิสัย 

       3. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

       4. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี * * * หมวดที่ 2 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 37 )  


       34. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ 

       1. ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม เพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 

       2. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       3. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       4. ติกรรม 

       5. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม * * * หมวดที่ 3 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 38 )  


       35. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 8 คือ  

       1. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

       2. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ทำการไต่สวน 

       4. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

       5. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       6. โจทภิกษุอื่น 

       7. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

       8. ช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ตัชชนียกรรมที่ 1 : วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 594 , 595- จบ -