Sunday, January 16, 2022

ตัชชนียกรรมที่ 1 : วิธีระงับ ตัชชนียกรรม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ตัชชนียกรรมที่ 1 : วิธีระงับ ตัชชนียกรรมวิธีระงับ ตัชชนียกรรม


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 42 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงระงับ ตัชชนียกรรม ///// อย่างนี้ คือ 

       ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ โลหิตกะ นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวคำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้ 


* *  * คำขอระงับตัชชนียกรรม 

       ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม แล้วได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอระงับ ตัชชนียกรรม

       พึงขอแม้ครั้งที่สอง

       พึงขอแม้ครั้งที่สาม 


       ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถ กรรมวาจา ว่าดังนี้* * * กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม 

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า

       ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ นี้ ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับ ตัชชนียกรรม 

       ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ

       นี้เป็นญัตติ 


       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับ ตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ

       การระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 

       ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด


       ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า … 


       การระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง

       ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 


       ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ นี้ ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรม แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ

       การระงับ ตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง

       ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด


       ตัชชนียกรรม อันสงฆ์ระงับแล้ว แก่ภิกษุพวก พระปัณฑุกะ และ พระโลหิตกะ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง

       ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ตัชชนียกรรมที่ 1 : วิธีระงับ ตัชชนียกรรม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 596 , 597 - จบ -