Friday, January 21, 2022

ปวารณา

 

ปวารณา 


       ปวารณา ( อ่านว่า ปะ-วา-ระ-นา ) มีความหมาย 2 อย่างคือ 

       1. หมายถึง ยอมให้ขอ , ยอมรับใช้ คือพูดอนุญาตให้ภิกษุสามเณรขอหรือเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการได้ หรือยอมทำสิ่งที่ต้องการให้ ผู้ยอมให้ขอหรือยอมรับใช้ด้วยการพูดอย่างนี้ เรียกว่า ผู้ปวารณา ถ้าเขียนเป็นหนังสือปวารณา เรียกว่า ใบปวารณา

       2. หมายถึง ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือน เป็นสังฆกรรมที่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาแล้วต้องทำเป็นการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป


       ปวารณานี้กำหนดให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา จึงเรียกวันออกพรรษาอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา 


       พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดคำวัด โดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ ( ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 , ราชบัณฑิต ) 


- จบ -