Saturday, January 15, 2022

ศีลวิบัติ

 

ศีลวิบัติ 


       ศีลวิบัติ แปลว่า ไม่มีศีล  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       วิบัติ ความเสีย , ความผิดพลาด , ความบกพร่อง , ความเสียหายใช้การไม่ได้

* * * วิบัติความเสียของภิกษุ มี 4 อย่าง คือ 

       1ศีลวิบัติ ความเสียแห่งศีล 

       2. อาจารวิบัติ ความเสียมรรยาท 

       3. ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย 

       4. อาชีววิบัติ ความเสียหายแห่งการเลี้ยงชีพ * * * วิบัติคือความเสียหายใช้ไม่ได้ของสังฆกรรม มี 4 คือ 

       1. วัตถุวิบัติ เสียโดยวัตถุ เช่น อุปสมบทคนอายุต่ำกว่า 20 ปี 

       2. สีมาวิบัติ เสียโดยสีมา เช่น สีมาไม่มีนิมิต 

       3. ปริสวิบัติ เสียโดยบริษัทคือที่ประชุม เช่น ภิกษุเข้าประชุมไม่ครบองค์สงฆ์ 

       4. กรรมวาจาวิบัติ เสียโดยกรรมวาจา เช่น สวดผิดพลาดตกหล่น สวดแต่อนุสาวนาไม่ได้ตั้งญัตติ เป็นต้น  ( ข้อกรรมวาจาวิบัติบางกรณีแยกเป็น ญัตติวิบัติ และ อนุสาวนาวิบัติ กลายเป็นวิบัติ 5 ก็มี ) 


- จบ -