Thursday, January 27, 2022

นิยสกรรม ที่ 2 : วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง นิยสกรรม ที่ 2 : วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวดวัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด 

* * * หมวดที่ 1 

       71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับ นิยสกรรม ///// แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 คือ

       1. ให้อุปสมบท 

       2. ให้นิสัย 

       3. ให้สามเณร อุปัฏฐาก ///// 

       4. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี * * * หมวดที่ 2 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 78 )  


       72. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับ นิยสกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ 

       1. ถูกสงฆ์ลง นิยสกรรม เพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 

       2. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       3. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       4. ติกรรม 

       5. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม * * * หมวดที่ 3 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 79 )  


       73. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับ นิยสกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 8 คือ 

       1. ห้าม อุโบสถ ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ ///// 

       2. ห้าม ปวารณา ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ทำการไต่สวน 

       4. เริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ ///// 

       5. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       6. โจทภิกษุอื่น 

       7. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

       8. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้ อธิกรณ์ ///// กัน* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : นิยสกรรม ที่ 2 : วัตรที่ไม่ควรระงับ 18 ข้อ 3 หมวด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 609 , 610- จบ -