Wednesday, October 13, 2021

ปวารณาขันธกะ : เปยยาลมุข 700 ติกะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปวารณาขันธกะ : เปยยาลมุข 700 ติกะ
 เปยยาลมุข 700 ติกะ  * * * ( 1 )


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 238 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน 5 รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง 

       พวกเธอไม่ทราบว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา …


       … พวกเธอไม่ทราบว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาในสีมาแล้ว … 


       … พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่กำลังเข้ามาในสีมา … 


       … พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว … 


       … พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา… 


       … พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว … 


       โดยนัย 175 ติกะ 

       ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น 

       ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น  

       ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ 

       ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ 

       รวมเป็น 700 ติกะ โดยเปยยาลมุข 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


* * * ( 1 ) ดูเทียบเคียงในข้อ ( 197 ) อุโบสถขันธกะ ( เชิงอรรถ 2 ) ในหน้า 309 - ผู้รวบรวม 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : ปวารณาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปวารณาขันธกะ : เปยยาลมุข 700 ติกะ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 385 
 


- จบ -