Friday, October 15, 2021

ปวารณาขันธกะ : อันตราย 10 ประการ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปวารณาขันธกะ : อันตราย 10 ประการ
 อันตราย 10 ประการ
 


       1126.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่งในตำบลนี้ ถึงวันปวารณา มีอันตรายเกิดขึ้น คือ


       1. พระราชาเสด็จมา ( ราชนฺตราโย ) … 


       2. โจรมาปล้น ( โจรนฺตราโย ) … 


       3. ไฟไหม้ ( อคฺยนฺตราโย ) … 


       4. น้ำหลากมา ( อุทกนฺตราโย … ) 


       5. คนมามาก ( มนุสฺสนฺตราโย ) … 


       6. ผีเข้าภิกษุ * * * ( 1 ) ( อมนุสฺสนฺตราโย ) … 


       7. สัตว์ร้ายเข้ามา ( วาฬนฺตราโย ) … 


       8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา ( สิรึสปนฺตราโย ) … 


       9. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต ( ชีวิตนฺตราโย ) … 


       10. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ ( พฺรหฺมจริยนฺตราโย ) … 


       ในข้อนั้น หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เหตุฉุกเฉินนี้แหละ คือ อันตรายแก่พรหมจรรย์ ถ้าสงฆ์จักปวารณา 3 หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วถึงกัน อันตรายแก่พรหมจรรย์นี้ก็จักเกิดเสียก่อน 

       ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้ 

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       เหตุฉุกเฉินนี้คืออันตรายแก่พรหมจรรย์ ถ้าสงฆ์จักปวารณา 3 หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วถึงกัน อันตรายแก่พรหมจรรย์นี้ก็จักเกิดเสียก่อน 

       ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา 2 หน 


       1127. … สงฆ์พึงปวารณา หนเดียว 


       1128. … สงฆ์พึงปวารณา มีพรรษาเท่ากัน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


* * * ( 1 ) บาลีมีว่า อมนุสฺสนฺตราโย สามารถแปลได้ว่า อันตรายเกิดจากอมนุษย์ - ผู้รวบรวม * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : ปวารณาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปวารณาขันธกะ : อันตราย 10 ประการ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 398 , 399- จบ -