Sunday, October 17, 2021

จัมมขันธกะ : ทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จัมมขันธกะ : ทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด
 ทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด 

       16. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้น

       รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ 


       17. …ไม่พึงสวมรองเท้าหุ้มแข้ง… 


       18. …ไม่พึงสวมรองเท้าปกหลังเท้า… 


       19. …ไม่พึงสวมรองเท้ายัดนุ่น… 


       20. …ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทา… 


       21. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่ทำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแกะ…


       22. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่ทำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ…  


       23. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่ทำประกอบหูงอนดุจหางแมลงป่อง… 


       24. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนปีกนกยูง… 


       25. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าที่อันวิจิตร  

       รูปใดสวม  ต้องอาบัติทุกกฏ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : จัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จัมมขันธกะ : ทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 417 - จบ -