Wednesday, October 13, 2021

ปวารณาขันธกะ : ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปวารณาขันธกะ : ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น
 ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 240 )  


       1028. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้เห็นอาการเจ้าถิ่น ลักษณะเจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น ของพวกภิกษุเจ้าถิ่น 

       เตียง ตั่ง ฟูก หมอน จัดไว้ได้ระเบียบ น้ำฉัน น้ำใช้ จัดหาไว้เป็นอันดี บริเวณกวาดสะอาดสะอ้าน 

       ครั้นแล้ว มีความสงสัยว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นมีหรือไม่มีหนอ 

       พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่เที่ยวค้นหา

       ครั้นแล้วขืนปวารณา 

       ต้องอาบัติทุกกฏ 


       1029. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบ จึงปวารณา

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1030. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วพบ

       จึงปวารณาร่วมกัน

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1031. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วพบ

       ครั้นแล้วแยกกันปวารณา 

       ต้องอาบัติทุกกฏ 


       1032. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วพบ

       ครั้นแล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุพวกนั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุพวกนั้น ดังนี้ จึงปวารณา

       ต้อง อาบัติถุลลัจจัย 


       1033. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้ยินอาการเจ้าถิ่น ลักษณะเจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น ของพวกภิกษุเจ้าถิ่น 

       ได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุเจ้าถิ่นกำลังเดินจงกรม ได้ยินเสียงท่องสาธยาย เสียงไอ เสียงจาม 

       ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นยังมีหรือไม่มีหนอ 

       พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่ค้นหา 

       ครั้นแล้วขืนปวารณา 

       ต้องอาบัติทุกกฏ 


       1034. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา 

       ครั้นค้นหาแล้วไม่พบ 

       ครั้นแล้วจึงปวารณา 

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1035. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา 

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ 

       ครั้นพบแล้วจึงปวารณาร่วมกัน  

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1036. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ 

       ครั้นพบแล้วจึงแยกกันปวารณา  

       ต้องอาบัติทุกกฏ 


       1037. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา 

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ 

       ครั้นพบแล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา 

       ต้อง อาบัติถุลลัจจัย 


       1038. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้เห็นอาการอาคันตุกะ ลักษณะอาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะ

       ได้เห็น บาตร จีวร ผ้านิสีทนะ อันเป็นของภิกษุพวกอื่น

       ได้เห็นรอยน้ำล้างเท้า

       ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไม่หนอ 

       พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่ค้นหา  

       ครั้นแล้วขืนปวารณา 

       ต้องอาบัติทุกกฏ 


       1039. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วไม่พบ 

       ครั้นแล้วจึงปวารณา  

       ไม่ต้องอาบัติ  


       1040. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ

       ครั้นพบแล้ว จึงปวารณาร่วมกัน

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1041. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ 

       ครั้นพบแล้ว ได้แยกกันปวารณา 

       ต้องอาบัติทุกกฏ


       1042. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ 

       ครั้นพบแล้ว มุ่งความแตกร้าว ว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึงปวารณา 

       ต้อง อาบัติถุลลัจจัย 

       1043. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้ยินอาการอาคันตุกะ ลักษณะอาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะ 

       ได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุอาคันตุกะกำลังเดินมา ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบ ได้ยินเสียงไอ เสียงจาม 

       ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอ 

       พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่ค้นหา

       ครั้นแล้วขืนปวารณา  

       ต้องอาบัติทุกกฏ 


       1044. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วไม่พบ

       ครั้นแล้วจึงปวารณา  

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1045. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ

       ครั้นพบแล้ว ได้ปวารณาร่วมกัน 

       ไม่ต้องอาบัติ 


       1046. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ 

       ครั้นพบแล้ว ได้แยกกันปวารณา  

       ต้องอาบัติทุกกฏ  


1047. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา  

       ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ  

       
ครั้นพบแล้ว มุ่งความแตกร้าว ว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา 

       ต้อง อาบัติถุลลัจจัย 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 4 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : ปวารณาขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปวารณาขันธกะ : ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 387 , 388 , 389  - จบ -