Sunday, October 24, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาต กสาวเภสัช

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาต กสาวเภสัช
 ทรงอนุญาต กสาวเภสัช


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 29 )  


       43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำฝาดที่เป็นเภสัช คือ

       น้ำฝาดสะเดาะ

       น้ำฝาดมูกมัน  

       น้ำฝาดกระดอม หรือขี้กา 

       น้ำฝาดบรเพ็ด หรือพญามือเหล็ก  

       น้ำฝาดกถินพิมาน

       ก็หรือ กสาวเภสัช แม้ชนิดอื่น ใดบรรดามี

       ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยว ในของควรเคี้ยว  

       ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค 

       รับประเคน กสาวเภสัชเหล่านั้น แล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ

       ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้

       เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาต กสาวเภสัช * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 428- จบ -