Wednesday, October 20, 2021

จัมมขันธกะ : ทรงห้ามจับโค

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จัมมขันธกะ : ทรงห้ามจับโคทรงห้ามจับโค 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 13 )  


       60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจับเขาโค 

       รูปใดจับ  ต้องอาบัติทุกกฏ 


       61. … ไม่พึงจับหูโค … 


       62. … ไม่พึงจับคอโค … 


       63. … ไม่พึงจับหางโค … 


       64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขี่หลังโค  

       รูปใดจับและขึ้นขี่  ต้องอาบัติทุกกฏ 


       65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง องค์กำเนิดโค อันภิกษุมีจิตกำหนัด ไม่พึงถูกต้อง

       รูปใดถูกต้อง ต้อง อาบัติถุลลัจจัย 


       66. ภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโค

       รูปใดฆ่า  พึงปรับอาบัติตามธรรม 
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : จัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จัมมขันธกะ : ทรงห้ามจับโค * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 421- จบ -