Sunday, October 17, 2021

จัมมขันธกะ : ทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จัมมขันธกะ : ทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง
 ทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง 

       26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังราชสีห์

       รูปใดสวม  ต้องอาบัติทุกกฏ 


       27. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังเสือโคร่ง … 


       
28. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังเสือเหลือง ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังชะมด … 


       29. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังนาก … 


       30. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังแมว …  


       31. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังค่าง …  


       32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังนกเค้า  

       รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ  


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : จัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จัมมขันธกะ : ทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 417 , 418 - จบ -