Thursday, October 21, 2021

จัมมขันธกะ : ทรงห้ามใช้หนังโค

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จัมมขันธกะ : ทรงห้ามใช้หนังโค
 ทรงห้ามใช้หนังโค 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 18 )  


       22. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงชักชวนในการฆ่าสัตว์

       รูปใดชักชวน  พึงปรับอาบัติตามธรรม 


       23. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง หนังโคอันภิกษุไม่พึงใช้  

       รูปใดใช้  ต้องอาบัติทุกกฏ  


       24. หนังอะไรๆ ภิกษุไม่พึงใช้

       รูปใดใช้  ต้องอาบัติทุกกฏ 


       สมัยต่อมา เตียงก็ดี ตั่งก็ดี ของชาวบ้าน เขาหุ้มด้วยหนัง ถักด้วยหนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่นั่งทับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

       พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  

       25. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งที่เป็นอย่างคฤหัสถ์ 

       แต่ไม่อนุญาตให้นอนทับ 


       สมัยต่อมา วิหารทั้งหลายเขาผูกรัดด้วยเชือกหนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่นั่งพิง

       … ตรัสว่า 

       26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งพิงเฉพาะเชือก * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : จัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จัมมขันธกะ : ทรงห้ามใช้หนังโค * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 423- จบ -