Monday, May 23, 2022

จีวร

 

จีวร


       จีวร กล่าวโดยรวม หมายถึง เครื่องนุ่งห่มที่ภิกขุ ภิกขุนี สิกขมานาสามเณร สามเณรี ในพระพุทธศาสนาใช้นุ่งห่ม มีการตัด เย็บ ย้อมให้เป็นขันธ์ ที่พระพุทธบรมพุทธานุญาติให้ใช้

       1. ภิกฺขุ ใช้ ติจีวร ได้แก่ สงฺฆาฏึ จีวรํ , อุตฺตราสงฺคํ จีวรํ , อนฺตรวาสกํ จีวรํ 


       2. ภิกฺขุนี ใช้ ปญฺจจีวร ได้แก่ สงฺฆาฏึ จีวรํ , อุตฺตราสงฺคํ จีวรํ , อนฺตรวาสกํ จีวรํ , สงฺกจฺฉิกํ จีวรํ , อุทกสาฏิกํ จีวรํ


       3. สามเณร ใช้ ทวิจีวร ได้แก่ อุตฺตราสงฺคํ จีวรํ , อนฺตรวาสกํ จีวรํ
 

       4. สิกฺขมานา หรือ สามเณรี ใช้ จตุจีวร ได้แก่ อุตฺตราสงฺคํ จีวรํ , อนฺตรวาสกํ จีวรํ , สงฺกจฺฉิกํ จีวรํ , อุทกสาฏิกํ จีวรํ  


       ส่วน สงฺฆาฏิ จีวร กับ อุตฺตราสงฺค จีวร จะมีขนาดเท่ากัน เหมือนกัน ต่างกันที่ อุตฺตราสงฺค จีวร มีรังดุม แต่ สงฺฆาฏิ จีวร ไม่มีรังดุม


- จบ -