Tuesday, May 24, 2022

ลูกดุมและรังดุม

 

ลูกดุมและรังดุม       ลูกดุม และรังดุม เป็นอีกส่วนที่สําคัญในการตัดเย็บผ้าไตรจีวร จีวรหนึ่งผืนจะมีรังดุมและลูกดุมที่คอ 1คู่ และที่ปลายจีวรด้านล่างอีก 1 คู่ หากประสงค์จะใส่ผ้าสลับด้านเพื่อรักษา อายุการใช้งานของผ้า ก็ใส่ผืนละ 4 คู่

       รังดุมส่วนตรงคอจะช่วยให้ผ้าจีวรไม่เคลื่อนง่ายเวลาห่ม ตรงส่วนปลายผ้าด้านล่างจะช่วยไม่ให้ผ้าแหวกมากเกินงาม ตามธรรมเนียมพระวัดป่า พระผู้น้อยจะคอยช่วยพระผู้ใหญ่ติด รังดุมตรงส่วนล่าง เวลาท่านกําลังห่มผ้า จะเห็นภาพที่งดงามอีกภาพหนึ่ง

       การเข้ารังดุม

       ในพระวินัยกําหนดไว้ว่าจีวรต้องมี ลูกดุม และรังดุม เพื่อช่วยในการห่มผ้าให้เป็นปริมณฑล ไม่หลุด ไม่เวิกให้เห็นส่วนที่ไม่ควรเห็น การเข้ารังดุมจะเข้าส่วนคอ และส่วนมุมผ้า ลูก ดมนั้นทําด้วยดยเส้นหนาๆ มาถักเป็นลูกตะกร้อ หรือ มือลิง ส่วนรังดุมใช้ด้ายชนิดเดียวกัน ฝันเป็นเกลียวแล้วทบครึ่ง ลูกดุมและรังดุม ของร้านไตรจีวร ผ้าไตรพระป่ากรรมฐาน เราถักเป็นลูกตะกร้อ และรังดุมเราก็ใช้ด้วยชนิดเดียวกันนั่นเป็นเกลียวแล้วทบครึ่ง 

       ลูกดุมจะไม่มีปมเผาด้วยไฟ ซึ่งทําให้ ห่มแล้วระคายเคียง 

       ขอบคุณที่มาข้อมูลจากวัดบึงแสนสุข - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ลูกดุม - เครื่องกลัดส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่าง ๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด

       ดุม ลูกดุม หรือ ลูกกระดุม ก็เรียก  


- จบ -