Sunday, May 29, 2022

ธรรมีกถา

 

ธรรมีกถา        ธรรมีกถา ( อ่านว่า ทำ-มี-กะ-ถา ) ถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรม , การพูดหรือสนทนาเกี่ยวกับธรรม , คำบรรยายหรืออธิบายธรรม 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

กถา

       กถา แปลว่า ถ้อยคำ , คำพูด , เรื่อง , การกล่าว , การพูด , การอธิบาย หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวหรือเรื่องแต่งขึ้นเพื่อสื่อความ เพื่ออธิบายความ หรือเพื่อชี้แจงรายละเอียด เป็นต้น เป็นสำนวนร้อยแก้ว คือมีสำนวนภาษาไพเราะสละสลวย เหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย เช่น บทเทศน์ บทความ คำปรารภ


       กถา นิยมใช้ตามหลังคำอื่น ๆ เช่น

* * * ธรรมมีกถา หมายถึงการกล่าวธรรม การกล่าวเรื่องราวที่เป็นธรรม  

* * * ขันติกถา หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขันติ 

* * * อนุโมทนากถา หมายถึงการกล่าวอนุโมทนาถ้อยคำที่แสดงความยินดี 

* * * อารัมภกถา หมายถึงคำปรารภ คำนำ คำเริ่มต้น 


- จบ -