Wednesday, February 2, 2022

ปัพพาชนียกรรม ที่ 3 : ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปัพพาชนียกรรม ที่ 3 : ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ
 ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 120 )  


       ครั้งนั้น ภิกษุสงฆ์มี พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ เป็นประมุขได้ไปสู่ชนบท กิฏาคีรี แล้วลง ปัพพาชนียกรรม ///// แก่พวก ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีว่า พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี

       พวก ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ เหล่านั้น ถูกสงฆ์ลง ปัพพาชนียกรรม แล้ว ไม่ประพฤติโดยชอบ ไม่หายเย่อหยิ่ง ไม่ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ลำเอียงเพราะความพอใจ ลำเอียงเพราะความขัดเคือง ลำเอียงเพราะความหลง ลำเอียงเพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี

       บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย … ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน …


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 121 )  


       พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ … ทรงสอบถาม … ทรงติเตียน … รับสั่งว่า 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงระงับ ปัพพาชนียกรรม* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปัพพาชนียกรรม ที่ 3 : ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 628- จบ -