Wednesday, February 2, 2022

นิสัย

 

นิสัย       นิสัย - ทางวินัยสงฆ์ นิสัย คือการพึ่งพิง ขึ้นสังกัดกับอาจารย์ มีพระพุทธานุญาตไว้ว่า พระภิกษุที่มีพรรษายังไม่เกิน 5 หรือแก่เกินแล้ว แต่ยังไม่รู้พระปาติโมก   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       นิสัยมุตตกะ ภิกษุผู้พ้นการถือนิสัยหมายถึงภิกษุมีพรรษาพ้น 5 แล้ว มีความรู้ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้แล้ว ไม่ต้องถือนิสัยในอุปัชฌาย์ หรืออาจารย์ต่อไป

       เรียกง่ายว่า นิสัยมุตก์   


- จบ -