Sunday, February 27, 2022

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ
 


วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ คืนอาบัติ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 257 )  


       239. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ///// ฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้วต้องประพฤติชอบ


       240. วิธีประพฤติชอบใน อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัตินั้นดังนี้ 

       1. ไม่พึงให้ อุปสมบท /////

       2. ไม่พึงให้ นิสัย /////

       3. ไม่พึงให้สามเณร อุปัฏฐาก /////

       4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5.แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

       6. สงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

       7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       9. ไม่พึงติกรรม 

       10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

       11. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ ของ ปกตัตตะภิกษุ /////  

       12. ไม่พึงยินดีการยืนรับ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       13. ไม่พึงยินดี อัญชลีกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       14. ไม่พึงยินดี สามีจิกรรม ///// ของปกตัตตะภิกษุ 

       15. ไม่พึงยินดีการนำ อาสนะ ///// มาให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       16. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ  

       17. ไม่พึงยินดีการนำน้ำล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ของ ปกตัตตะภิกษุ

       18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ

       19. ไม่พึงยินดีการรับบาตร จีวร ของ ปกตัตตะภิกษ 

       20. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ ของ ปกตัตตะภิกษุ

       21. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ศีลวิบัติ /////

       22. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาจารวิบัติ ///// 

       23. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ทิฏฐิวิบัติ ///// 

       24. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาชีววิบัติ ///// 

       25. ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน 

       26. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง คฤหัสถ์ ///// 

       27. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง เดียรถีย์ ///// 

       28. ไม่พึงคบพวก เดียรถีย์ 

       29. พึงคบพวกภิกษุ 

       30. พึงศึกษา สิกขา /////  ของภิกษุ 

       31. ไม่พึงอยู่ใน อาวาส /////  มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       32. ไม่พึงอยู่ใน อนาวาส /////  มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       33. ไม่พึงอยู่ใน อาวาส หรือใน อนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       34. เห็น ปกตัตตะภิกษุ แล้วพึงลุกจาก อาสนะ 

       35. ไม่พึงรุกราน ปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอก วิหาร ///// 

       36. ไม่พึงห้าม อุโบสถ /////  แก่ ปกตัตตะภิกษุ  

       37. ไม่พึงห้าม ปวารณา ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       38. ไม่พึงทำการไต่สวน 

       39. ไม่พึงเริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ /////  

       40. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       41. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

       42. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

       43. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้ อธิกรณ์ กัน ///// * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 679 , 680
 


- จบ -