Wednesday, February 23, 2022

อุกเขปนียกรรมที่ 5 : วัตรที่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุกเขปนียกรรมที่ 5 : วัตรที่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด
 


วัตรที่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด 


* * * หมวดที่ 1 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 216 )  


       200. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ///// ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 คือ 

       1. ไม่ให้ อุปสมบท /////

       2. ไม่ให้ นิสัย /////  

       3. ไม่ให้สามเณร อุปัฏฐาก ///// 

       4. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี * * * หมวดที่ 2 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 217 )  


       201. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ 

       1. สงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น 

       2. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       3. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       4. ไม่ติกรรม 

       5. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม * * * หมวดที่ 3 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 218 )  


       202. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ 

       1. ไม่ยินดีการกราบไหว้ ของ ปกตัตตะภิกษุ /////  

       2. ไม่ยินดีการยืนรับ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ไม่ยินดี อัญชลีกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       4. ไม่ยินดี สามีจิกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       5. ไม่ยินดีการนำ อาสนะ ///// มาให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ* * * หมวดที่ 4 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 219 )  


       203. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ

       1. ไม่ยินดีการนำที่นอนมาให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       2. ไม่ยินดีการนำน้ำล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ

       3. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       4. ไม่ยินดีการรับบาตรจีวร ของ ปกตัตตะภิกษุ

       5. ไม่ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ ของ ปกตัตตะภิกษุ * * * หมวดที่ 5


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 220 )  


       204. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ

       1. ไม่กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ศีลวิบัติ /////

       2. ไม่กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาจารวิบัติ ///// 

       3. ไม่กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ทิฏฐิวิบัติ ///// 

       4. ไม่กำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาชีววิบัติ ///// 

       5. ไม่ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน * * * หมวดที่ 6  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 221 )  


       205. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ 

       1. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง คฤหัสถ์ ///// 

       2. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง เดียรถีย์ ///// 

       3. ไม่คบพวก เดียรถีย์ 

       4. คบพวกภิกษุ 

       5. ศึกษา สิกขา /////  ของภิกษุ * * * หมวดที่ 7


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 222 )  


       206. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก คือ 

       1. ไม่อยู่ใน อาวาส ///// มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       2. ไม่อยู่ใน อนาวาส ///// มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ไม่อยู่ใน อาวาส หรือใน อนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       4. เห็น ปกตัตตะภิกษุ แล้วลุกจาก อาสนะ /////

       5. ไม่รุกราน ปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอก วิหาร ///// * * * หมวดที่ 8


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 223 )  


       207. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 8 คือ 

       1. ไม่ห้าม อุโบสถ ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       2. ไม่ห้าม ปวารณา ///// แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       3. ไม่ทำการไต่สวน 

       4. ไม่เริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ /////  

       5. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       6. ไม่โจทภิกษุอื่น 

       7. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 

       8. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้ อธิกรณ์ กัน ///// 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 8 นี้แล สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุกเขปนียกรรมที่ 5 : วัตรที่ควรระงับ 43 ข้อ 8 หมวด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 665 , 666 , 667
 - จบ -