Sunday, February 20, 2022

อุกเขปนียกรรมที่ 5 : วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุกเขปนียกรรมที่ 5 : วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
 วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 206 )  


       190. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม /////  ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว ต้องประพฤติชอบ


       191. วิธีประพฤติชอบใน อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัตินั้น ดังต่อไปนี้ 

       1. ไม่พึงให้ อุปสมบท /////

       2. ไม่พึงให้ นิสัย /////  

       3. ไม่พึงให้สามเณร อุปัฏฐาก /////  

       4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       5.แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

       6. สงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

       7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       9. ไม่พึงติกรรม 

       10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

       11. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของ ปกตัตตะภิกษุ /////  

       12. ไม่พึงยินดีการยืนรับของ ปกตัตตะภิกษุ 

       13. ไม่พึงยินดี อัญชลีกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       14. ไม่พึงยินดี สามีจิกรรม ///// ของ ปกตัตตะภิกษุ

       15. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       16. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       17. ไม่พึงยินดีการนำน้ำล้างเท้ามาให้ ไม่พึงยินดีการตั้งตั่งรองเท้าให้ของ ปกตัตตะภิกษุ 

       18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ 

       19. ไม่พึงยินดีการรับบาตรจีวรของ ปกตัตตะภิกษุ 

       20. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของ ปกตัตตะภิกษุ 

       21. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ศีลวิบัติ /////  

       22. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาจารวิบัติ ///// 

       23. ไม่พึงกำจัด ปกตัตตะภิกษุ ด้วย ทิฏฐิวิบัติ ///// 

       24. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วย อาชีววิบัติ ///// 

       25. ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน

       26. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง คฤหัสถ์ ///// 

       27. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่าง เดียรถีย์ ///// 

       28. ไม่พึงคบพวก เดียรถีย์ 

       29. พึงคบพวกภิกษุ 

       30. พึงศึกษา สิกขา ///// ของภิกษุ

       31. ไม่พึงอยู่ใน อาวาส ///// มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       32. ไม่พึงอยู่ใน อนาวาส ///// มีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ 

       33. ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับ ปกตัตตะภิกษุ

       34. เห็น ปกตัตตะภิกษุ แล้วพึงลุกจาก อาสนะ /////

       35. ไม่พึงรุกราน ปกตัตตะภิกษุ ข้างใน หรือข้างนอก วิหาร /////

       36. ไม่พึงห้าม อุโบสถ /////  แก่ ปกตัตตะภิกษุ 

       37. ไม่พึงห้าม ปวารณา /////  แก่ ปกตัตตะภิกษุ  

       38. ไม่พึงทำการไต่สวน 

       39. ไม่พึงเริ่ม อนุวาทาธิกรณ์ /////  

       40. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       41. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

       42. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

       43. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้ อธิกรณ์ กัน ///// * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุกเขปนียกรรมที่ 5 : วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 659 , 660 , 661- จบ -