Wednesday, February 23, 2022

อาวาส

 

อาวาส 


       อาวาส มีความหมายหลายอย่าง คือ

       1. แปลว่า วัด  เช่น เจ้าอาวาส       2. แปลว่า ที่อยู่ เช่น 

* * * พุทธาวาส ( พุทธ + อาวาส ) คือ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งก็หมายถึง โบสถ์ วิหาร  

* * * สังฆาวาส ( สังฆ + อาวาส ) คือ ที่อยู่ของพระสงฆ์        3.แปลว่า ผู้ครอบครอง เช่น 

* * * ฆราวาส ( ฆร + อาวาส ) คือ ผู้ครอบครองเรือน หรือผู้อยู่ครองเรือน    


- จบ -