Sunday, February 6, 2022

ปฏิสารณียกรรม ที่ 4 : ข้อที่สงฆ์จำนง 4 หมวด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปฏิสารณียกรรม ที่ 4 : ข้อที่สงฆ์จำนง 4 หมวด
 ข้อที่สงฆ์จำนง 4 หมวด 

* * * หมวดที่ 1 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 159 )  


       148. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 เมื่อสงฆ์จำนง พึงลง ปฏิสารณียกรรม ///// คือ 

       1. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์ 

       2. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์ 

       3. ขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวกคฤหัสถ์

       4. ด่าว่าเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ์ 

       5. ยุยงพวกคฤหัสถ์กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน * * * หมวดที่ 2 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 160 )  


       149. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ 5 แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนง พึงลง ปฏิสารณียกรรม คือ 

       1. พูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์ 

       2. พูดติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัสถ์

       3. พูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์ 

       4. พูดกด พูดข่ม พวกคฤหัสถ์ด้วยถ้อยคำอันเลว 

       5. รับคำอันเป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์ แล้วไม่ทำจริง * * * หมวดที่ 3 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 161 )  


       150. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนง พึงลง ปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุ 5 รูป คือ 

       1. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์ 

       2. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์ 

       3. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวกคฤหัสถ์ 

       4. รูปหนึ่งด่าว่าเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ์

       5. รูปหนึ่งยุยงพวกคฤหัสถ์กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน * *  * หมวดที่ 4 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 162 )  


       151. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนง พึงลง ปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุอีก 5 รูปแม้อื่นอีก คือ

       1. รูปหนึ่งพูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์ 

       2. รูปหนึ่งพูดติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัสถ์ 

       3. รูปหนึ่งพูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์ 

       4. รูปหนึ่งพูดกด พูดข่มพวกคฤหัสถ์ด้วยถ้อยคำอันเลว 

       5. รูปหนึ่งรับคำอันเป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์แล้วไม่ทำจริง * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปฏิสารณียกรรม ที่ 4 : ข้อที่สงฆ์จำนง 4 หมวด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 642 , 643
 


- จบ -