Sunday, February 6, 2022

อนุทูต

 

อนุทูต 


       อนุทูต ความหมาย คือ ผู้ยังมิได้อุปสมบท ได้แก่ คฤหัสถ์และสามเณร ( รวมทั้ง สิกขมานา และ สามเณรี ) , ผู้มิใช่ภิกษุหรือภิกษุณี เทียบ อุปสัมบัน


- จบ -