Wednesday, February 2, 2022

ขาทนียโภชนียาหาร

 

ขาทนียโภชนียาหาร 


       ขาทนียะ ( อ่านว่า ขาทะ ) - อาหารควรเคี้ยว มักใช้เข้าคู่กับคำ โภชนียะ เป็น ขาทนียโภชนียะ หมายความว่า อาหารที่ควรเคี้ยวและอาหารที่ควรบริโภค  


- จบ -