Tuesday, May 4, 2021

จุลศีล

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จุลศีล


จุลศีล


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 103 )


       ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล

       1.ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       2.เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       3.เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       4.เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       5.เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       6.เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       7.เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน
มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       8.เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม

       9.เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล

       10.เธอเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น อันเป็นข้าศึกแก่กุศล

       11.เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว

       12.เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่

       13.เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 

       14.เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ

       15.เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ

       16.เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 

       17.เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส

       18.เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ

       19.เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร

       20.เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา 

       21.เธอเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน

       22.เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้

       23.เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย

       24.เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด

       25.เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง

       26.เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การตีชิง การปล้น และกรรโชก

       แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

       จบจุลศีล 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนสีลา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ( สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สามัญญผลสูตร  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จุลศีล  /  หน้าที่ : 5 , 6 , 7 

- END -