Sunday, May 9, 2021

ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเสพเมถุน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเสพเมถุน

ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 23 )        โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันโน…

       1.อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้ว ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง เสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้


ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 จบ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 1 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาราชิกกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเสพเมถุน  /  หน้าที่ : 25  

- END -