Sunday, May 9, 2021

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดจำต้องกายหญิง

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดจำต้องกายหญิง 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 2 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 375 )        โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ…  

       6.อนึ่ง ภิกษุใดกำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตาม ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส  


สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 2 จบ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 1 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 3 : เตรสกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดจำต้องกายหญิง  /  หน้าที่ : 27   

- END -