Sunday, May 9, 2021

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม


สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 4


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 414 )        โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ… 

       8.อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนว่า น้องหญิง สตรีใด บำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม เช่นเรา ด้วยธรรมนั่น นั่นเป็นยอดแห่งความบำเรอทั้งหลาย

       เป็นสังฆาทิเสส 


สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 4 จบ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 1 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 3 : เตรสกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม  /  หน้าที่ : 28 

- END -