Monday, May 10, 2021

จีวรวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน 10 วัน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จีวรวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน 10 วัน 

คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 ) มหาวิภังค์ ภาค 2 : แบ่งเป็น 4 กัณฑ์ มี 312 สิกขาบท 


กัณฑ์ที่ 1 : นิสสัคคิยกัณฑ์


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

จีวรวรรค สิกขาบทที่ 1


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 1 )  
 


       นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิงกะฐิเน, ทะสาหะปะระมัง… 

       1.จีวรสำเร็จแล้ว กฐินอันภิกษุเดาะเสียแล้ว พึงทรงอติเรกจีวรได้ 10 วันเป็นอย่างยิ่ง

       ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไป

       เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์


วิธีเสียสละ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 3 )   


* * * เสียสละแก่สงฆ์  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 4 )   


       ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า

       ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ล่วง 10 วัน เป็นของจำจะสละ

       ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ 

       ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ

       ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับอาบัติ

       พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า

       จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของจำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์

       ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้


* * * เสียสละแก่คณะ  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 5 )   


       ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า

       ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ล่วง 10 วัน เป็นของจำจะสละ

       ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย

       ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ

       ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับอาบัติ

       พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

       ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า

       จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็นของจำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย

       ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้  


* * * เสียสละแก่บุคคล 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 6 )   


       ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่งประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า

       ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วง 10 วัน เป็นของจำจะสละ

       ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน

       ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ

       ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ

       พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยคำว่า

       ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน

       ดังนี้


ทรงอนุญาตให้คืนจีวรที่เสียสละ   


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 9 )   


       3.ดูกรภิกษุทั้งหลาย จีวรที่ภิกษุเสียสละแล้ว สงฆ์ คณะ หรือ บุคคล จะไม่คืนให้ไม่ได้

       ภิกษุใดไม่คืนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ 


จีวรวรรค สิกขาบทที่ 1 จบ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 

-บาลี มหา. ที. 10/160/129. 

       อานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด 

       อานนท์ เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้ว่า “เราทั้งหลาย จักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่” ดังนี้

       อานนท์ พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ อย่างนี้แล 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 1 : นิสสัคคิยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จีวรวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน 10 วัน  /  หน้าที่ : 48 , 49 , 50 , 51

- END -