Sunday, May 9, 2021

ปาราชิก สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฆ่ามนุษย์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปาราชิก สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฆ่ามนุษย์

ปาราชิก สิกขาบทที่ 3


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 180 ) 


       โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา…

       3.อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย ด้วยคำว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่า เป็นอยู่ดังนี้

       เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความหมายหลายอย่างอย่างนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย

       แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้


ปาราชิก สิกขาบทที่ 3 จบ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 1 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาราชิกกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ปาราชิก สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฆ่ามนุษย์  /  หน้าที่ : 25 , 26

- END -