Saturday, May 22, 2021

โภชนวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการรับบิณบาตเกิน 3 บาตร

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง โภชนวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการรับบิณบาตเกิน 3 บาตร 


ทรงอนุญาตให้วิกัปภัตตาหารที่หวังว่าจะได้ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 490 )        132.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วิกัปภัตตาหารที่หวังว่าจะได้แล้ว

       ฉันโภชนะทีหลังได้ 


คำวิกัปภัตตาหาร  

       133.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงวิกัปอย่างนี้

       ข้าพเจ้าให้ภัตตาหารที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้า แก่ท่านผู้มีชื่อนีโภชนวรรค สิกขาบทที่ 4 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 495 ) 


       ภิกขุ ปะเนวะ กุลัง อุปะคะตัง ปูเวหิ วา มันเถหิ วา… 

       134.อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล ด้วยขนมก็ดี ด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปรารถนา

       ภิกษุผู้ต้องการ พึงรับได้เต็ม 2 - 3 บาตร

       ถ้ารับยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์

       ครั้นรับเต็ม 2 - 3 บาตรแล้ว นำออกจากที่นั้นแล้ว พึงแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลาย

       นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หัวข้อใหญ่สุด : สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : โภชนวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการรับบิณบาตเกิน 3 บาตร  /  หน้าที่ : 116 


- END -