Tuesday, March 1, 2022

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : สงฆ์ลงโทษและระงับ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : สงฆ์ลงโทษและระงับสงฆ์ลงโทษและระงับ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 258 )  


       ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลง อุกเขปนียกรรม /////  ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้าม สมโภค ///// กับสงฆ์ 

       ท่านถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้ว ได้ไปจาก อาวาส ///// นั้นสู่ อาวาส อื่น

       ภิกษุทั้งหลายใน อาวาส อื่นนั้น ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำ อัญชลีกรรม ///// ไม่ทำ สามีจิกรรม ///// ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา

       ท่านอันภิกษุทั้งหลาย ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงได้ไปจาก อาวาส นั้น สู่ อาวาส อื่น 

       แม้ภิกษุทั้งหลายใน อาวาส อื่นนั้น ก็ไม่กราบไหว้  ไม่ยืนรับ ไม่ทำ อัญชลีกรรม ไม่ทำ สามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา

       ท่านอันภิกษุทั้งหลาย ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงได้ไปจาก อาวาส นั้นสู่ อาวาส อื่น

       แม้ภิกษุทั้งหลายใน อาวาส อื่นนั้น ก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำ อัญชลีกรรม ไม่ทำ สามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา

       ท่านอันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงกลับมาสู่พระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ได้ประพฤติ โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 

       อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป …

       
ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุฉันนะ* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : กัมมขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ : สงฆ์ลงโทษและระงับ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 681
 


- จบ -