Sunday, May 2, 2021

สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง

      “สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง

       เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ ไม่มีที่สุด

       มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้น มีอยู่

       ใน “สิ่ง” นั้นแหละ 

       ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้

       ใน “สิ่ง” นั้นแหละ

       ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม ความไม่งาม ไม่หยั่งลงได้

       ใน “สิ่ง” นั้นแหละ

       นามรูป ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือ

       นามรูป ดับสนิท ใน “สิ่ง” นี้ เพราะการดับสนิทของวิญญาณ ดังนี้แล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง  /  หัวข้อเลขที่ : 113  /  -บาลี สี. ที. 9/289/348-350.  /  หน้าที่ : 303 

- END -